دکتر نوروزی متخصص گوش وحلق و بینی و جراحی زیبایی بینی هستند و ایشان با علم و تجربه بسیارو با انجام تعداد بیشمار عمل بینی و جراحی زیبایی بینی از جمله پزشکان مسلط و شناخته شده در این مقوله میباشند. دکتر نوروزی با راه اندازی وب سایت شخصی خود سعی به بیان صادقانه نکات مثبت ومورد نظر بیماران در کنار عوارض منفی احتمالی به روشن نمودن موضوعات جراحی زیبایی بینی برای بیماران اقدام نموده است .